Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie
19 czerwca 2020

CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁAWNIE

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie zawiadamia, że w dniu 01 lipca 2020r. o godz. 12:00  w Restauracji „U Szwagra” w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2b (obok Starostwa Powiatowego w Sławnie), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie.

 Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.
 2. Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.
 3. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wybór Komisji: Wnioskowej i Mandatowej.
 6. Protokół Komisji Mandatowej o stwierdzeniu ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.
 7. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.
 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 9. Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2019 rok.
 10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  za 2019 rok.
 11. Przedstawienie raportu z oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2019.
 12. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2019.
 13. Przedstawienie wyników przeprowadzonej w Banku lustracji.
 14. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
 15. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zatwierdzenia wniosków wynikających z przeprowadzonej w Banku lustracji,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok obrotowy 2019,
 • zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2019,
 • zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2019 rok,
 • oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2019,
 • oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2019,
 • udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 • podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2019 rok,
 • uchwalenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 • zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie na rok 2020,
 • przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”.
 1. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli.
 2. Zakończenie obrad Zebrania.

 

Protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 12.06.2019r. jest udostępniony do wglądu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego  w Sławnie oraz w podległych placówkach Banku.

 

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Sławnie