Aktualności

ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁAWNIE
4 czerwca 2018

CZŁONKOWIE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SŁAWNIE

 

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2018r. o godz. 11,00 w Zajeździe „U Szwagra” w Warszkowie k/Sławna, odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie.

 

Porządek obrad:

1.Otwarcie Zebrania Przedstawicieli.

2.Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza.

3.Wybór Komisji:

 • Wnioskowej i Mandatowej.

4.Protokół Komisji Mandatowej o stwierdzeniu ważności obrad Zebrania Przedstawicieli.

5.Przyjęcie porządku obrad.

6.Przyjęcie Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli.

7.Przyjęcie protokołu z poprzedniego Zebrania Przedstawicieli.

8.Przedstawienie wniosku w sprawie zmian do Statutu.

9.Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian do Statutu Banku Spółdzielczego w Sławnie
 2. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Banku Spółdzielczego w Sławnie.

10.Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego za 2017 rok.

11.Przedstawienie opinii biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2017rok.

12.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2017rok wraz z oceną Ładu Korporacyjnego oraz oceną polityki wynagradzania.

13.Informacja Komisji Wnioskowej w sprawie oceny kolegialnej Rady Nadzorczej.

14.Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.

15.Podjęcie uchwał w sprawach:

 1. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok obrotowy 2017,
 2. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2017, wraz z oceną Ładu korporacyjnego oraz polityki wynagradzania,
 3. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2017 rok,
 4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,
 5. oceny kwalifikacji Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie za rok obrotowy 2017,
 6. podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2017 rok,
 7. podziału zysku z lat ubiegłych,
 8. oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,
 9. zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie na rok 2018,
 10. przyjęcia „Polityki Ładu Korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
 11. przyjęcia „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
 12. przyjęcia „Regulaminu wyborów członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
 13. przyjęcia „Procedury dokonywania oceny kwalifikacji członków Rady Nadzorczej lub kandydatów na członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”,
 14. przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków organu nadzorującego w Banku Spółdzielczym w Sławnie”,
 15. ustalenia wynagrodzeń dla członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie,
 16. wyboru delegata Banku Spółdzielczego w Sławnie na Zgromadzenie Regionalne Związku Rewizyjnego.

16.Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych przez uczestników Zebrania Przedstawicieli

17.Zakończenie obrad Zebrania.

 

Protokół z obrad Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 01.06.2017r. jest udostępniony do wglądu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego w Sławnie oraz w podległych placówkach Banku.

Zarząd

Banku Spółdzielczego w Sławnie