Aktualności

Zebranie Przedstawicieli Banku
29 maja 2024

Zarząd Banku Spółdzielczego w Sławnie zawiadamia, że w dniu 13 czerwca 2024r. o godz. 11:00 w Restauracji „U Szwagra” w Sławnie przy ul. S. Sempołowskiej 2b (obok Starostwa Powiatowego w Sławnie), odbędzie się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie.

 

Porządek obrad Zebrania Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Sławnie

 

1. Otwarcie Zebrania Przedstawicieli

2. Wybór Prezydium Zebrania Przedstawicieli: Przewodniczącego i Sekretarza

3. Wybór Komisji:

1) Mandatowej

2) Wnioskowej

 4. Protokół Komisji Mandatowej o stwierdzeniu ważności obrad Zebrania Przedstawicieli

5. Przyjęcie porządku obrad i Regulaminu obrad Zebrania Przedstawicieli

6. Zatwierdzenie protokołu z ostatniego Zebrania Przedstawicieli

7. Przedstawienie wniosku w sprawie zmian do Statutu

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Banku

9. Przedstawienie sprawozdania z działalności Banku i sprawozdania finansowego  za 2023 rok

10. Przedstawienie sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za 2023 rok

11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności  za 2023 rok

12. Przedstawienie raportu z oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2023

13. Przedstawienie raportu z oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2023

14. Przedstawienie raportu z samooceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w roku 2023

15. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami

16. Podjęcie uchwał w sprawach:

 1) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Banku za rok obrotowy 2023

 2) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Banku za rok obrotowy 2023

 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2023 rok

 4) oceny stosowania Polityki Ładu Korporacyjnego w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2023

 5) oceny funkcjonowania polityki wynagradzania w Banku Spółdzielczym w Sławnie w roku 2023

 6) oceny funkcjonowania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie w roku 2023

 7) udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków

 8) podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Sławnie za 2023 rok

 9) oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań Banku Spółdzielczego w Sławnie

 10) zatwierdzenia kierunków działalności Banku Spółdzielczego w Sławnie na rok 2024

 11) przystąpienia do Krajowego Związku Banków Spółdzielczych

 12) przyjęcia zmian do „Regulaminu działania Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego w Sławnie”

 17. Przedstawienie przez Przewodniczącego Komisji Wnioskowej – wniosków zgłoszonych   przez  uczestników Zebrania Przedstawicieli

18. Wolne głosy i wnioski

19. Zakończenie obrad Zebrania

 

 

Protokół z obrad poprzedniego Zebrania Przedstawicieli odbytego w dniu 16.06.2023r. jest udostępniony do wglądu w Sekretariacie Banku Spółdzielczego  w Sławnie oraz  w podległych placówkach Banku.

 

       Zarząd

Banku Spółdzielczego w Sławnie