Aktualności

INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO POZASĄDOWEGO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW
9 stycznia 2017

Bank Spółdzielczy w Sławnie, w związku z wejściem w życie  Ustawy z dnia 23 września 2016r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich, informuje iż  podmiotem uprawnionym właściwym do pozasądowego rozwiązywania sporów powstałych pomiędzy Bankiem a

1) konsumentami jest:

a) Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej: https://rf.gov.pl/,

b) Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego, Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa,

adres strony internetowej:     http://www.knf.gov.pl/regulacje/Sad_Polubowny/,

c) Arbiter Bankowy przy Związku Banków Polskich, Bankowy Arbitraż Konsumencki, ul. Kruczkowskiego 8, 00-38- Warszawa,

adres strony internetowej: https://zbp.pl/dla-konsumentow/arbiter-bankowy/dzialalnosc.

 

2) osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, wspólnikami spółek cywilnych oraz rolnikami jest Rzecznik Finansowy, Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, adres strony internetowej: https://rf.gov.pl/