O Banku

Partnerzy

SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA

Spółdzielczą Grupę Bankową (SGB) tworzą Banki Spółdzielcze i SGB-Bank Spółka Akcyjna. Największe atuty to rozbudowana sieć ponad 1800 placówek pokrywających znaczną część kraju oraz elektroniczne kanały dostępu. Ponadto SGB umożliwia swoim Klientom dostęp do środków pieniężnych poprzez 3.000 bezprowizyjnych bankomatów. Połączenie nowoczesności z ponad 150-letnią tradycją i polskim kapitałem budowanym od pokoleń determinuje mocną pozycję banków spółdzielczych na rynku usług finansowych.

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) powstała w 1994 r. w celu wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. ARiMR została wyznaczona przez Rząd RP do pełnienia roli akredytowanej agencji płatniczej. Zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja, jako wykonawca polityki rolnej, ściśle współpracuje z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. ARiMR podlega jednocześnie nadzorowi Ministerstwa Finansów w zakresie gospodarowania środkami publicznymi.

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności, specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia ekonomicznie efektywne i operacyjnie skuteczne wspieranie państwowych programów społeczno-gospodarczych oraz samorządowych programów rozwoju regionalnego.

Bank Spółdzielczy w Sławnie na podstawie zawartej Umowy o współpracy BGK w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim przedsiębiorcom, kredytów z zabezpieczeniem w formie gwarancji BGK.

BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY

Depozyty zgromadzone w Banku Spółdzielczym w Sławnie są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), instytucję zarządzającą systemem gwarantowania depozytów w Polsce. Powołując Bankowy Fundusz Gwarancyjny, ustawodawca określił zasady gwarantowania depozytów przez tę instytucję oraz wkomponował ją w system instytucji czuwających nad bezpieczeństwem sektora finansowego. Bankowy Fundusz Gwarancyjny w przypadku spełnienia warunku gwarancji (zawieszenia działalności banku i ustanowienia zarządu komisarycznego oraz złożenia wniosku o ogłoszenie jego upadłości) wypłaca środki gwarantowane do wysokości ustawowo określonej kwoty.

KRAJOWY REJESTR DŁUGÓW

Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej SA działa na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. KRD BIG SA stworzył system wymiany informacji gospodarczych łączący wszystkie gałęzie gospodarki. Do jego ustawowych zadań należy przyjmowanie, przechowywanie oraz udostępnianie informacji i danych gospodarczych. Informacje o dłużnikach dostarczają do jego bazy danych przedsiębiorcy ze wszystkich sektorów gospodarki, bez względu na wielkość i formę prawną, osoby fizyczne oraz gminy i instytucje.

BIURO INFORMACJI KREDYTOWEJ

Biuro Informacji Kredytowej (BIK) wspiera Bank Spółdzielczy w Sławnie w podejmowaniu decyzji kredytowych, pośrednicząc w przekazywaniu informacji o rzetelności kredytowej klientów. Informacje o zobowiązaniach klienta pomagają ocenić jego sytuację i określić, czy będzie w stanie terminowo regulować raty. BIK powstał po to, by konsumenci mogli pokazać, że są godni zaufania, a banki i SKOK-i mogły sprawdzić komu mogą zaufać.

GENERALI

Naszym Partnerem w ubezpieczeniach majątkowych i na życie jest GENERALI.

Generali Polska jest częścią jednej z największych globalnych firm ubezpieczeniowych i zarządzania aktywami. Założona w 1831 roku, obecnie działa w 50 krajach, obsługuje ponad 66 milionów Klientów, którzy w 2020 roku zawarli umowy ubezpieczenia z Generali o łącznej wartości ponad 70 miliardów euro. Ambicją Generali jest bycie partnerem na całe życie dla swoich klientów. Firma oferuje innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania dzięki niezrównanej sieci dystrybucji.
Generali w Polsce działa od 1998 roku. Zapewnia swoim klientom kompleksową ochronę ubezpieczeniową na każdym etapie ich życia: od ubezpieczeń majątkowych, takich jak ubezpieczenie samochodu, mieszkania, ubezpieczenia firm przez ubezpieczenia na życie, zarówno indywidualne, jak i grupowe, po fundusze emerytalne i inwestycyjne. Generali w Polsce oferuje swoje produkty ubezpieczeniowe pod trzema markami. Obok marki Generali są to Proama, oferująca bogaty wybór ubezpieczeń majątkowych oraz Generali Agro, które specjalizuje się w ubezpieczeniach dla rolnictwa.
Generali Agro zapewnia pełną ochronę ubezpieczeniową indywidualnym rolnikom i przedsiębiorstwom rolnym, zarówno tym, którzy uprawiają ziemię, jak i hodowcom zwierząt, właścicielom budynków gospodarczych i maszyn rolniczych. Przewagą konkurencyjną Generali Agro jest zespół doświadczonych ekspertów rolnych, którzy w siedzibie w Poznaniu dbają o stałe doskonalenie produktów i wysoką jakość likwidacji szkód i są wspierani przez pracujących w całej Polsce rzeczoznawców agro. Dzięki temu Generali Agro wspiera klientów w zarządzaniu ryzykiem w ich gospodarstwach

FIRST DATA POLCARD

First Data POLCARD jest jednym z największych i zarazem najbardziej doświadczonym centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, obecnym na polskim rynku od 1991roku.

Będąc częścią międzynarodowej korporacji First Data, światowego lidera w branży, dba o najwyższe standardy w dziedzinie obsługi płatności, dostarczając Klientom coś więcej niż tylko transakcje. Dzięki współpracy z First Data Polcard możemy zapewnić bezpieczną i prawidłową obsługę Twoich płatności w dowolnym miejscu, dowolnym czasie i na dowolnym urządzeniu.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA

Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) powstała w 1992 r. z inicjatywy Związku Banków Polskich, 16 największych banków oraz Narodowego Banku Polskiego. Celem KIR jest zapewnienie najwyższej jakości bezpiecznych usług rozliczeniowych oraz wspieranie tworzenia nowoczesnej i innowacyjnej gospodarki.

NARODOWY BANK POLSKI

Narodowy Bank Polski (NBP) jest bankiem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej. Wypełnia zadania określone w Konstytucji RP, ustawie o Narodowym Banku Polskim i ustawie Prawo bankowe. Wymienione akty prawne gwarantują niezależność NBP od innych organów państwa.

NBP pełni trzy podstawowe funkcje: banku emisyjnego, banku banków oraz centralnego banku państwa.

Narodowy Bank Polski odpowiada za stabilność narodowego pieniądza. Wypełniając ten konstytucyjny obowiązek, NBP opracowuje i realizuje strategię polityki pieniężnej oraz – uchwalane corocznie – założenia polityki pieniężnej.

POMORSKI REGIONALNY FUNDUSZ PORĘCZEŃ KREDYTOWYCH

Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. (PRFPK) jest wyspecjalizowaną instytucją nastawioną na wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego w drodze udzielania poręczeń na zaciągane kredyty, leasingi i pożyczki. Fundusz utworzono w dniu 7 grudnia 2001r. z inicjatywy Samorządu Województwa Pomorskiego, Agencji Rozwoju Pomorza S.A. i Gminy Miasta Gdynia. Udziałowcami są również Bank Gospodarstwa Krajowego oraz gminy z terenu woj. pomorskiego. Współpracując z Bankiem Spółdzielczym w Sławnie, PRFPK wspomaga przedsiębiorców w dostępie do zewnętrznych źródeł finansowania.

ZWIĄZEK BANKÓW POLSKICH

Związek Banków Polskich (ZBP) to samorządowa organizacja banków działająca na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z 30 maja 1989 roku, powołana do życia w styczniu 1991 roku. Bank Spółdzielczy w Sławnie jest członkiem Związku Banków Polskich, członkostwo to ma charakter dobrowolny i obejmuje banki działające na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, utworzone i działające na podstawie prawa polskiego. ZBP reprezentuje polski sektor bankowy poza granicami kraju, uczestnicząc w pracach Federacji Bankowej Unii Europejskiej, Międzynarodowej Izby Handlowej, Europejskiego Komitetu Standardów Bankowych, Międzynarodowego Stowarzyszenia Bezpieczeństwa Banków oraz Europejskiej Rady ds. Płatności, z ramienia której jest koordynatorem prac nad uruchomieniem Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) w Polsce.

WESTERN UNION

Western Union od ponad 160 lat oferuje możliwość prostego i szybkiego przesłania pieniędzy w blisko 515 000 placówkach agencyjnych w ponad 200 krajach i terytoriach. W Banku Spółdzielczym w Sławnie można zrealizować przekazy Western Union w walutach: PLN, USD, EUR.

DDS POLAND

BSTV jest pierwszą telewizją Bankowości Spółdzielczej w Polsce. Dostarcza Bankom stabilne rozwiązania cyfrowej komunikacji z klientem i tworzy nowoczesne strony WWW dostępne na urządzenia mobilne.
BSTV kompleksowo wdrożył w Banku Spółdzielczym w Sławnie wiele innowacyjnych rozwiązań marketingowych. W placówkach znajdują się ściany ekranów, które umilają klientom czas oczekiwania na obsługę oraz infomaty dotykowe, dzięki którym mogą samodzielnie zapoznać się z ofertą Banku. DDS POLAND, właściciel marki BSTV, stworzył również nowoczesną stronę internetową Banku Spółdzielczego w Sławnie, zgodną z wymogami Zrzeszenia SGB. Wyposażył ją w unikalne rozwiązania, które m.in. integrują treści strony WWW Banku z infomatem oraz dopasowują jej wygląd do wielkości ekranu każdego urządzenia - komputera, smartfona i tabletu. Dzięki rozwiązaniom DDS POLAND, Bank Spółdzielczy w Sławnie stał się wzorowym przykładem Banku przyszłości.

FUNDUSZ POMERANIA

Fundusz Pomerania zajmuje się obsługą i finansowaniem firm w województwie zachodniopomorskim. Jest Instytucją Otoczenia Biznesu realizującą zapisy strategii rozwoju województwa. Posiada dostosowaną ofertę dla biznesu do nowej perspektywy finansowej RPO 2014 - 2020, w tym inteligentnych specjalizacji i innowacji. W ofercie Funduszu Pomerania jest pełna obsługa firm pod względem finansowym i doradczym. Fundusz poręcza kredyty, leasingi i wadia, a we współpracy z partnerami, w tym z Bankiem Spółdzielczym w Sławnie, zapewnia każdej firmie możliwość przygotowania biznes planu, napisanie wniosku o wsparcie unijne, opracowanie montażu finansowego i zapewnienie środków potrzebnych na inwestycję.

NOVUM

Zakład Usług Informatycznych Novum Sp. z o.o. istnieje od 1991 roku i specjalizuje się w tworzeniu oprogramowania dla sektora bankowego. Jest integratorem i dostawcą kompleksowych systemów informatycznych dla banków spółdzielczych. Tworzy aplikacje realizujące obsługę produktów bankowych, gospodarki własnej banku, w tym systemy wspierające analizy i przetwarzanie danych. Oferuje autorskie systemy bankowości elektronicznej pozwalające na dostęp klienta banku do jego rachunku poprzez Internet, telefon, bankomat standardowy, bankomaty biometryczne itp. Specjalizujemy się w tworzeniu oprogramowania typu multivendor do obsługi bankomatów, wpłatomatów i bankomatów recyklingowych. Wieloletni harmonijny rozwój i ścisła współpraca z polskimi bankami spółdzielczymi doprowadziły do uzyskania uznanej pozycji jednego z głównych dostawców autorskich, bankowych systemów IT.

Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB)

Bank Spółdzielczy w Sławnie jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB), instytucji ustawowo zapewniającej płynność i wypłacalność banków należących do systemu. Uczestnicy zgromadzili w ramach Systemu Ochrony SGB odpowiedniej wielkości fundusze, które umożliwiają udzielenie pomocy w sytuacjach tego wymagających.
Oprócz nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego, sytuacja Banku jest na bieżąco monitorowana przez Spółdzielczy System Ochrony SGB, który ma możliwość podejmowania skutecznych działań ograniczających ryzyko.
Przypominamy, że depozyty w bankach spółdzielczych są ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 2016r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, objęte ochroną Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w ramach ustawowego systemu gwarantowania.