Aktywność
lokalna

Kultura

Oświata

Sport

Inne

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest podstawą, na której Bank Spółdzielczy w Sławnie buduje swoje relacje z otoczeniem uwzględniając interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy: klientami, pracownikami, partnerami biznesowymi i społecznością lokalną.

Odpowiedzialność społeczna jest wpisana w charakter Banku. Wypracowane w okresie 70 lat działalności idee spółdzielczości bankowej i ich kontynuacja oraz mocne więzi Banku z lokalnym środowiskiem, to integralna część spójnych działań realizowanych przez Bank w obrębie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Bank Spółdzielczy w Sławnie, reprezentuje nowoczesne podejście do aktywności społecznej biznesu poprzez łączenie działań społecznych z wartościami i etyką biznesu oraz długoterminowe zaangażowanie społeczne oparte na partnerstwie z wybranymi podmiotami na rzecz rozwiązywania jasno określonych problemów.

Bank podejmuje działania z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu kierując się szlachetnymi pobudkami i chęcią wspierania rozwoju kultury, sportu i edukacji.

Bank Spółdzielczy w Sławnie podejmuje działania wynikające z odpowiedzialności Banku jako instytucji zaufania publicznego na rzecz rozwoju lokalnych środowisk w których działa. Od lat konsekwentnie wspiera działalność organizacji charytatywnych i pro edukacyjnych. Priorytetowo traktuje inicjatywy na rzecz społeczności lokalnych oraz potrzeby ludzi w trudnych sytuacjach życiowych.

Bank przeznacza część wypracowanego zysku na Fundusz Społeczno-Kulturalny, dzięki któremu Bank ma możliwość finansowania działalności lokalnych fundacji, stowarzyszeń, klubów sportowych, szkół i przedszkoli, Ochotniczej Straży Pożarnej, zespołów muzycznych, a także wspierania finansowego ukierunkowanego w stronę imprez o charakterze kulturalnym i oświatowym, jak również osób niepełnosprawnych.