Aktualności

Centralna Informacja o Rachunkach Uśpionych
25 lipca 2016

Od 1 lipca 2016 roku Bank Spółdzielczy w Sławnie uczestniczy w usłudze – CENTRALNEJ INFORMACJI O RACHUNKACH.

 Centralna informacja umożliwia:

•    posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek,

•    osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek ,

•    podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105b Ustawy Prawo bankowe – odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek.

 w wszystkich bankach i SKOK-ach w Polsce.

 Lista Banków będących uczestnikami Centralnej informacji znajduje się na stronie http://www.centralnainformacja.pl

 

Osoba poszukująca własnego rachunku lub osoba, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku, wniosek o udzielenie zbiorczej informacji o rachunkach własnych lub spadkodawcy, może złożyć w dowolnej placówce Banku lub SKOK-u.

 Bank lub SKOK przyjmujący wniosek weryfikuje dane osobowe wnioskodawcy na podstawie dokumentu tożsamości oraz w przypadku osoby, która uzyskała tytuł prawny do spadku, weryfikuje także ten tytuł (np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, akt poświadczenia dziedziczenia) a następnie kieruje zapytanie do Centralnej informacji.

 

Zbiorcza informacja z Banków i SKOK-ów będących uczestnikami Centralnej informacji zawiera:

•    wskazanie podmiotów prowadzących rachunek,

•    numer rachunku,

•    czy jest to rachunek wspólny,

•    informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych  z przyczyn określonych w Prawie bankowym (z powodu śmierci posiadacza rachunku albo braku dyspozycji dotyczących rachunku przez okres 10 lat),

•    informację czy rachunek jest nadal prowadzony. 

 

Informacja zbiorcza nie zawiera szczegółowych danych dotyczących rachunku. Uzyskanie danych dotyczących np. wysokości salda, będzie możliwe wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

 Za uzyskanie informacji zbiorczej na podstawie pisemnego wniosku złożonego w Banku Spółdzielczym w Sławnie  pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą opłat i prowizji  za czynności i usługi bankowe.