Aktualności

Informacja o możliwości złożenia dyspozycji wkładem na wypadek śmierci
31 października 2016

Szanowni Klienci,

Jeśli jesteście Państwo posiadaczami:

  • rachunku oszczędnościowego,
  • rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub
  • rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej

i nie jest to rachunek wspólny pragniemy poinformować o możliwości zadysponowania przez Państwa zgromadzonymi na ww. rachunkach środkami na wypadek śmierci poprzez złożenie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci.

W przypadku śmierci zgromadzone na wymienionych wyżej rachunkach środki pieniężne zostaną wypłacone wskazanym przez Państwa bliskim osobom. Dyspozycję wkładem na wypadek śmierci można złożyć w placówkach Banku prowadzącym Państwa rachunek.

Zasady składania dyspozycji na wypadek śmierci na ww. rachunkach bankowych reguluje art.56 ustawy Prawo bankowe, o następującej treści:

  • posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci);
  • kwota wypłaty, o której mowa w ust.1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłaty nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku;
  • dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
  • jeżeli posiadacz rachunku wydal więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust.2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej;
  • kwota wypłacona zgodnie z ust.1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku;
  • osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust.4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.

Od dnia 1 lipca 2016 roku w przypadku śmierci posiadacza rachunku bankowego, który złożył dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, Bank będzie miał obowiązek powiadomienia osób wskazanych w tej dyspozycji o przysługującym im prawie do środków z tego tytułu.

W związku z powyższym, jeśli złożyliście Państwo taką dyspozycję w Banku, pragniemy przypomnieć o konieczności aktualizacji danych adresowych osób wskazanych w dyspozycji w celu jej sprawnej realizacji. Sprawdzenia i aktualizacji złożonych dyspozycji na wypadek śmierci można dokonać w Oddziale Banku prowadzącym Państwa rachunek.