Centralna informacja o rachunkach

Bank Spółdzielczy w Sławnie uczestniczy w usłudze  CENTRALNEJ INFORMACJI O RACHUNKACH, która umożliwia dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy. Osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku albo poszukująca własnych rachunków, aby uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów, może złożyć wniosek w dowolnym banku lub SKOK-u w Polsce.

Centralna informacja umożliwia:

•    posiadaczowi rachunku oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek,

•    osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek ,

•    podmiotowi uprawnionemu na podstawie art. 105 ust.1 pkt 2 lit. a-h, k-ł, p, s oraz v ustawy Prawo bankowe w granicach uprawnień wynikających z tych przepisów, a także gminie po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 111c ustawy Prawo bankowe, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł – odszukanie rachunków osoby wskazanej we wniosku, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek,

•   zarządcy sukcesyjnemu przedsiębiorstwem osoby fizycznej, o którym mowa w art.92ba ust. 1 ustawy Prawo bankowe oraz art. 13d ust.1 ustawy o SKOK – odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK link wniosek.

Lista Banków będących uczestnikami Centralnej informacji znajduje się na stronie http://www.centralnainformacja.pl